รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (ตอน 15)
สัญญาที่: สท.1/20/2560
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมโครงการฯ เลขที่ 75/1 หมู่ 8 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม (73000)
ระหว่าง กม. - กม. : กม.50+000.000 - กม.55+500.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 10/ มี.ค./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,020    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,535,307,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,838,268.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ
นายช่างโครงการ: นายเอนก ทองฉาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.ดร.วันจักร ฉายากุล วญป. 2.นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รส.ทล ที่15.2 3.นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผอ.ขท.นครปฐม 4.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สบ) 5.นายวิชิต นามประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(สฐ) 6.นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(สท1) 7.นายเอนก ทองฉาย นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400