รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - 50+000.000 (ตอน 14)
สัญญาที่: สท1/22/2559 ลว.28 กันยายน 2559
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมการก่อสร้างสายบางใหญ่-กาญจนบุรี(ตอน 14) หมู่ที่15 บ้านหนองนางแช่ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ระหว่าง กม. - กม. : 46+000.000 - 50+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ(4-6 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ก.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 17/ มี.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,235,730,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 1,235,730,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,089,325.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายศุภกรณ์ วชิราภรณ์
นายช่างโครงการ: นายปรัชญา อิศวมงคล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายทวี เกศิสำอางค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการฯ
2.นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผส.ทล.15 กรรมการฯ
3.นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผอ.ขท.นครปฐม กรรมการฯ
4.นายประภัทรเผ่า อาวะกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการฯ
5.นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการฯ
6.นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการฯ
7.นายปรัชญา อิศวมงคล นายชางโครงการ กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400