รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (ตอน 13)
สัญญาที่: สท.1/23/2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานชั่วคราว โครงการฯ สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี 90/7 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ระหว่าง กม. - กม. : 44+266.833 - 46+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 1.733    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรโมดิฟายแอสฟัลต์คอนกรีต
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ มี.ค./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ ม.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1020    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,727,078,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,317,695.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายปรเมธ ถาวโรจน์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและ ออกแบบ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 2. นายดนัย บุญชูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 15 ตำแหน่งที่ 1 กรรมการ 3. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง นครปฐม กรรมการ 4. นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ 5. นายประเสริฐ บุญธรักษา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ 6. นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ 7. นายปรเมธ ถาวโรจน์ ชค.สท. สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400