รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (ตอน 12)
สัญญาที่: สท.1/14/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ที่ตั้งโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 26/9 หมู่ที่ 3 (ข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านกิโล 5) ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ระหว่าง กม. - กม. : กม.38+500.000 - กม.44+266.833
ระยะทางยาวประมาณ: 5.767    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 18/ พ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,911,113,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,777,783.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายพยูร เทียนทอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (ประธานกรรมการ) 2. นายสมเจตน์ ยิ้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 15 ตำแหน่งที่ 1 (กรรมการ) 3. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม (กรรมการ) 4. นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กรรมการ) 5. นายสญชัย อานนท์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (กรรมการ) 6. นายจำรัส ดำรงค์พานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (กรรมการ) 7. นายพยูร เทียนทอง นายช่างโครงการฯ (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400