รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
สัญญาที่: สท.1/30/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 6 ถนนนครปฐม-ดอนตูม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ระหว่าง กม. - กม. : 35+900.000 - 38+500.000
ระยะทางยาวประมาณ: 2.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร เกาะกลาง Depressed Median
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 02/ ก.ย./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 28/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1,944   วัน
การต่ออายุสัญญา: 864    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,684,477,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,211,193.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายชำนาญ รุจิรเมธา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รทว.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รทด. ประธานกรรมการ
2.นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รักษาราชการแทน ผสด. กรรมการ
3.นายสมเจตน์ ยิ้มประเสริฐ รส.ทล. 15.1 กรรมการ
4.นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผอ.ขท.นครปฐม กรรมการ
5.นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สท.1 กรรมการ
6.นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
สบ. กรรมการ
7.นายชำนาญ รุจิรเมธา นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400