รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
สัญญาที่: สท.1/30/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 6 ถนนนครปฐม-ดอนตูม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ระหว่าง กม. - กม. : 35+900.000 - 38+500.000
ระยะทางยาวประมาณ: 2.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร เกาะกลาง Depressed Median
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 02/ ก.ย./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ ส.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,684,477,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,211,193.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายมงคล นวลเกลี้ยง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รทด. ประธานกรรมการ 2.นายต่อศักดิ์ ระนาท ผสด. กรรมการ 3.นายสมเจตน์ ยิ้มประเสริฐ รส.ทล. 15.1 กรรมการ 4.นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผอ.ขท.นครปฐม กรรมการ 5.นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1 กรรมการ 6.นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สบ. กรรมการ 7.นายมงคล นวลเกลี้ยง นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400