รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (ตอน 10)
สัญญาที่: สท.1/10/2560
ที่ตั้งโครงการ: 1 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ระหว่าง กม. - กม. : กม.30+000.000 - กม.35+900.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.900    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,020    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 21/ ก.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1247   วัน
การต่ออายุสัญญา: 227    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ เนื่องจากติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดและได้รับมอบพื้นที่เป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,721,780,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,304,450.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (ประธานกรรมการ) 2.นายสถิตพงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (กรรมการ) 3.นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงนครปฐม (กรรมการ) 4.นายเสน่ห์ นิ่งใจเย็น ผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (กรรมการ) 5.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการ) 6.นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (กรรมการ) 7.นายศิริศักดิ์ จินดาพล นายช่างโครงการฯ (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400