รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 9)
สัญญาที่: สท.1/18/2560
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานชั่วคราว โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) หมูที่ 3 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ระหว่าง กม. - กม. : 29+000.000 - 30+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 1.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: พิเศษ 6 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 24/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,020    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 13/ พ.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1,359   วัน
การต่ออายุสัญญา: 339    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะได้รับมอบพื้นที่ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,750,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,375,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รทบ. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 2.นายสมพร รัตนบุรี ผส.ทล.15 กรรมการตรวจการจ้าง 3.นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผอ.ขท.นครปฐม กรรมการตรวจการจ้าง 4.นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส ผอ.สช กรรมการตรวจการจ้าง 5.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการตรวจการจ้าง 6.นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการตรวจการจ้าง 7.จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400