รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 24+875.000 - 29+000.000 (ตอน 8)
สัญญาที่: สท.1/13/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-เมืองาญจนบุรี (ตอน 8) 104/3 หมู่ 3 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73210 โทร 034-310224
ระหว่าง กม. - กม. : 24+875.000 - 29+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.125    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร ผิว Modified Asphalt Concrete
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 07/ พ.ย./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,420,861,248.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,552,154.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ ผู้จัดการโครงการฯ
นายช่างโครงการ: นายนพรัตน์ รัตนสิริ นายช่างโครงการฯ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานกรรมการ) 2. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (กรรมการ) 3. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม (กรรมการ) 4. นายสมพร รัตนบุรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการ) 5.นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (กรรมการ) 6. นายนพรัตน์ รัตนสิริ นายช่างโครงการฯ (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400