รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000-24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 7)
สัญญาที่: สท.1/12/2560
ที่ตั้งโครงการ: 104/2 หมู่3 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง กม. - กม. : 22+500 - 24+875 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
ระยะทางยาวประมาณ: 2.375    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ก.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1294    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,609,901,430.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,024,754.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายโสฬส กิ่งจำปา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจการจ้าง) 2. นายสมพร รัตนบุรี (กรรมการ) 3. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ (กรรมการ) 4. นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ (กรรมการ) 5. นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง (กรรมการ) 6. นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย (กรรมการ) 7. นายโสฬส กิ่งจำปา (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400