รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (ตอน 5)
สัญญาที่: สท.1/1/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ที่ตั้งโครงการ: 7/11 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 13+000.000 - กม. 17+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (6 ช่อง จราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 13/ ต.ค./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 01/ มี.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 870    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 23/ ก.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1014   วัน
การต่ออายุสัญญา: 144    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: - ขยายอายุสัญญา ครั้งที่ 1 เนื่องจากรอคอยการได้รับมอบพื้นที่ในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา ไปจนถึงวันที่ได้รับมอบพื้นที่ ครั้งที่ 1 (13 ตุลาคม 2559 - 24 มกราคม 2560) - ขยายอายุสัญญา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เนื่องจากขอสงวนสิทธิ์วันหยุดเทสกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ - รวมระยะขยายเวลาทำการทั้งหมด 144 วัน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,470,899,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,677,248.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอานุภาพ เจริญศักดิ์
นายช่างโครงการ: นายโกเมษฐ ราษีทอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผส.ทล.15 2. นายต่อศักดิ์ ระนาท ผสด. 3. นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ สำนักสำรวจและออกแบบ 4. นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล สำนักแผนงาน 5. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผอ.ขท.นครปฐม 6. นายจเรเมธ จันทร์จร วคท.1.6 7. นายโกเมษฐ ราษีทอง นายช่างโครงการ ฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400