รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)
สัญญาที่: สท.1 / 9 / 2560 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ตั้งโครงการ: 39/9 หมู่8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ระหว่าง กม. - กม. : กม.9+000.000 - 13+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (6 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 26/ ก.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1314   วัน
การต่ออายุสัญญา: 324    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,701,860,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,254,650.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
ออกแบบโดย:
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายธัชชัย ภูริธร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายวันจักร ฉายากุล ประธานกรรมการฯ วญป. 2. นายมนตรี เดชาสกุลสม กรรมการฯ ผส.ทล.13 3. นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน กรรมการฯ ผอ.ขท.นนทบุรี 4. นายจำรัส ดำรงพาณิช กรรมการฯ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 5. นายสมคเน เสมทัพพระ กรรมการฯ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำรวจและออกแบบ 6. นายธวัชชัย แสงรัตน์ กรรมการฯ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักมาตรฐานและประเมินผล 7. นายธัชชัย ภูริธร กรรมการฯ นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400