รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี (ตอน 3)
สัญญาที่: สท.1/43/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: ต.บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 4+100.000 - กม. 9+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.900    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นทางพิเศษ (6 ช่องทางจราจร ไป - กลับ)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 25/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 11/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 930     วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,479,750,746.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 1,479,750,746.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,699,377.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. วญส. ประธานกรรมการ
2. นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี กรรมการ
4. นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
5. นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรรมการ
6. นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
7. นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400