รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)
สัญญาที่: สท.๑/๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ที่ตั้งโครงการ: ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ระหว่าง กม. - กม. : กม.0+400 - กม.4+100
ระยะทางยาวประมาณ: 3.700    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นทางพิเศษ 6 ช่องทางจราจร ไป - กลับ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ม.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1050    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 09/ ม.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 2149   วัน
การต่ออายุสัญญา: 1099    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: 1. ติดขัดงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด-ลดค่าปรับ +1,099 วัน)
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,544,850,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 1,544,850,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,862,125.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายเอกภพ โกวิทกูลไกร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายสิทธิชัย บุญสะอาด
2. นายพรพรต สุริยนต์
3. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข
4. นายวิโรจน์ คงแก้ว
5. นายชวลิต ลุผลแท้
6. นางปรียนุช เตชะนรราช
7. นายเอกภพ โกวิทกูลไกร

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400