รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย
สัญญาที่: สท.1/6/2559 ลว. 21 เมษายน 2559
ที่ตั้งโครงการ: ท้องที่ อ.ท้ายเหมือง, อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ระหว่าง กม. - กม. : 813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000
ระยะทางยาวประมาณ: 28.030    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 22/ เม.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 08/ ต.ค./2561
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 17/ ธ.ค./2561
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 970   วัน
การต่ออายุสัญญา: 70    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ได้รับการขยายอายุสัญญา ตาม มติ ครม.
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 794,200,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,985,500.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน 2.นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) 3.นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต 4.นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) 5.นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 6.นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 7.นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร ชค.สท.1 สาย อ.ตะกั่วป่า – บ.เขาหลัก – บ.โคกกลอย

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400