รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่
สัญญาที่: สท.1/14/2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถานอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
ระหว่าง กม. - กม. : กม.527+243.000 - กม.551+593.000
ระยะทางยาวประมาณ: 24.350    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ( 6 ช่องจราจร )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ พ.ค./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 15/ พ.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 0   วัน
การต่ออายุสัญญา: 0    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,474,671,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,686,678.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายศุภกร วชิราภรณ์
นายช่างโครงการ: นายมานะ คงสี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: วิศวกรใหญ่ด้านการวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400