รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
สัญญาที่: สท.1/3/2566
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สายแม่เชียงรายบน - ดอนไชย กม.578+100.000LT บ.ดงลาน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ระหว่าง กม. - กม. : 583+216.000 - 593+569.000
ระยะทางยาวประมาณ: 10.353    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 24/ มี.ค./2566
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 11/ ม.ค./2568
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 660    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 192,216,600.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 480,542.00   บาท
ผู้รับจ้าง: กิจการร่วมค้า เอสเอสเค
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายสุรทิน เครือทนุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายวรศักดิ์ วงษ์รอด
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ประธานกรรมการ
2.นายโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรรมการ
3.นายกฤตย์ คมขำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
4.นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
5.นายสุรทิน เครือทนุ นายช่างโครงการฯ
สายแม่เชียงรายบน – ดอนไชย (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400