รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
สัญญาที่: สท.1/5/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง-แม่นาจร (เยื้องโกดังข้าวโพดสังเวียน) เลขที่ 261/1 หมู่ 5 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ระหว่าง กม. - กม. : กม.23+930.000 - กม.65+735.000 (เป็นตอนๆ)
ระยะทางยาวประมาณ: 33.560    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 4 ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 23/ ก.พ./2565
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 17/ ก.พ./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 360    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 131,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 131,000,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 327,500.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายวิรัช บุญหลัง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายชิดชัย ศรีดาทา รส.ทล.1.2 (เชียงใหม่)ประธานกรรมการฯ
2.นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 1 กรรมการฯ
3.นายประยุทธ ยิ่งหาญ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการฯ
4.นายเฉลิมชัย ทองเนื้อแปด วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการฯ
5.นายจำรัส ดำรงค์พานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ยกรรมการฯ
6.นายวิรัช บุญหลัง นายช่างโครงการฯ สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400