รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม
สัญญาที่: สท.1/4/2565
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมโครงการฯ สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม เลขที่ 88/32 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
ระหว่าง กม. - กม. : กม.10+500.000 - กม.14+540.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.040    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 23/ ก.พ./2565
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 17/ ก.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 510    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 138,550,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 346,375.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายวีระชาติ ไชยเนตร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ : ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 : ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.นายสมัคร เลือดวงหัด : ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส : กรรมการ
3.นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ : วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ : กรรมการ
4.นายพรชัย อดุลยธรรม : วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 : กรรมการ
5.นายวีระชาติ ไชยเนตร : นายช่างโครงการฯ สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม (ผู้ควบคุมงาน) : กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400