รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
สัญญาที่: สท.1/3/2565
ที่ตั้งโครงการ: โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) เลขที่ 79 หมู่ 4 ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
ระหว่าง กม. - กม. : กม.0+000.000 - กม.99+025.800
ระยะทางยาวประมาณ: 47.710    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 4 (2 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 11/ ก.พ./2565
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ ส.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 540    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 173,999,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 173,999,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 434,998.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ศิลาเพชร จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายสุรทิน เครือทนุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1
นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
นายสมชัย สมประสงค์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายสุรทิน เครือทนุ นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน)


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400