รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3253 สาย บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
สัญญาที่: สท.1/2/2565
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 22+530.000 - 34+042.000
ระยะทางยาวประมาณ: 11.713    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (ขยายไหล่ทาง)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 11/ ก.พ./2565
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 02/ พ.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 630    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 199,850,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 199,850,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 499,625.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายประจักษ์ โอภาส
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ผส.ทล.15 (ประธานกรรมการฯ)
ผอ.ขท.ชุมพร (กรรมการฯ)
นายวศิน รุจิเกียรติกำจร (กรรมการฯ)
นายอาทร ขุนอินทร์ทอง (กรรมการฯ)
นางปรียนุช เตชะนรราช (กรรมการฯ)
นายช่างโครงการฯ (กรรมการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400