รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/6/2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 524 หมู่ที่ 3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
ระหว่าง กม. - กม. : กม.977+625.000 – กม.984+544.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.919 กิโลเมตร    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 6 - 8 ช่องจราจร (ไป-กลับ)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 09/ ก.ค./2565
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 22/ มิ.ย./2568
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080 วัน    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 698,919,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,747,298.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
นายช่างโครงการ: นายวิศิษฎ์ สุรกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ (รทร.) (ประธานกรรมการฯ)
2. นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป (ผส.ทล.17) (กรรมการฯ)
3. นายพลเทพ เลิศวรวนิช (ผสจ.) (กรรมการฯ)
4. นายณัฐชนน จันทร์คง (ผอ.ขท.กระบี่) (กรรมการฯ)
5. นายภูเมธ ปุนทะมุณี (สบ.) (กรรมการฯ)
6. นายสุเมธ อินคำเชื้อ (สฐ.) (กรรมการฯ)
7. นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย (สท.1) (กรรมการฯ)
8. นายวิศิษฎ์ สรุกิจ นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) (กรรมการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400