รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
สัญญาที่: สท.1/1.2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมโครงการฯ สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน เลขที่ 168 หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ระหว่าง กม. - กม. : 119+820.000 -136+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 16.820    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ( 4 ช่องจจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 17/ ธ.ค./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ พ.ค./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 870    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 794,279,950.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,985,700.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายวิชา บรรจงหมื่นไวย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: กรรมการตรวจรับพัสดุ
นายไพทูรย์ พงษ์ชวลิต ประธานกรรมการฯ
นายวิจารย์ ขุนเสถียร กรรมการฯ
นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ กรรมการฯ
นายวงศกร วศินธรรม กรรมการฯ
นายศรัณย์ จันทร์ประเสริฐ กรรมการฯ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย กรรมการฯ
นายวิชา บรรจงหมื่นไวย กรรมการฯ (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400