รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
สัญญาที่: สท.1/30/64 ลงวันที่ 20/9/2564
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานโครงการฯ ม.2 บ.น้อยมีชัย ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
ระหว่าง กม. - กม. : 269+000.000-272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000-286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000-295+005.000(กม.ใหม่)
ระยะทางยาวประมาณ: 20.555    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ มิ.ย./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 898,819,629.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 0.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายอัมพล สุทธิเสมอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (ประธานกรรมการ)
2.นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.6 (เพชรบูรณ์) (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
3.นายสมใจ ขาวพลศรี ผอ.ขท.เลยที่ 1 (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
4.นายนพดล นุ่มน้อย สำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
5.นายจำรัส ดำรงค์พานิช สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
6.นายอัมพล สุทธิเสมอ นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400