รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
สัญญาที่: สท.1/28/2564
ที่ตั้งโครงการ: 22/22 หมู่ 1 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ระหว่าง กม. - กม. : 0+000.000 - 6+800.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.800    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (8ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ ก.ย./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 919,645,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,299,113.00   บาท
ผู้รับจ้าง: กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ ประธานกรรมการ
2.นายพรพรต สุริยนต์ กรรมการ
3.นายสุวิชช์ รอดภัย กรรมการ
4.นายชวลิต ลุผลแท้ กรรมการ
5.นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ กรรมการ
6.นายนที พึ่งวรอาสน์ กรรมการ
7.นายโอภาส อินทสาขา กรรมการ
8.นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400