รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯ ทล. หมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
สัญญาที่: สท.๑/๒๗/๒๕๖๔
ที่ตั้งโครงการ: 346 ม.2 ต.ต้า อ.ขุนคาล จ.เชียงราย 57340
ระหว่าง กม. - กม. : กม.64+500 - กม.80+500
ระยะทางยาวประมาณ: 16.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ พ.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 780    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 898,900,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 898,900,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,247,250.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นาย สหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นาย อุทัย มาลัยพิศ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ ประธานตรวจรับพัสดุ
นายชวัช วัฒธรรม กรรมการตรวจรับพัสดุ
นายภูวนัย ไพบูลย์สิน กรรมการตรวจรับพัสดุ
นายศุภชัย มหากิจ กรรมการตรวจรับพัสดุ
นายครรชิต กุศล กรรมการตรวจรับพัสดุ


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400