รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4019 สาย อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
สัญญาที่: สท.1/32/2563 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 1+000 - 5+600 และ 6+600 - 16+000
ระยะทางยาวประมาณ: 14.00    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ ธ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 699,151,700.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,747,880.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายกิตติธัช ภู่หิรัญ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
2.นายไพจิตร แสงทอง
3.นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์
4.นายสมประสงค์ ทองแป้น
5.นายอาทิตย์ พุทธสิมมา
6.นายจำรัส ดำรงค์พานิช
7.นายกิตติธัช ภู่หิรัญ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400