รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
สัญญาที่: สท.1/31/2564 ลงัวนที่ 20 กันยายน 2564
ที่ตั้งโครงการ: 594 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ระหว่าง กม. - กม. : กม.36+275.000 - กม.47+775.000
ระยะทางยาวประมาณ: 11.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ ธ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 518,426,789.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,296,067.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายวีระชาติ ไชยเนตร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ : รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน : ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ : ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 : กรรมการ
3.นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ : ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส : กรรมการ
4.นายภัทรพล พลศักดิ์ : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ : กรรมการ
5.นายอาทร ขุนอินทร์ทอง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล : กรรมการ
6.นางปรียนุช เตชะนรราช : วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 : กรรมการ
7.นายวีระชาติ ไชยเนตร : นายช่างโครงการฯ สายนราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ผู้ควบคุม) : กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400