รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่- บ.บางปู
สัญญาที่: สท.1/22/2564
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานใต้สะพานคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ *ข้างร้านลมทะเล(ฝั่งน้ำเค็ม)โครงการก่อสร้างทล.3 สาย บ.บางปูใหม่-บ.บางปู ถนนสุขุมวิทสายเก่า กม.47+450 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ระหว่าง กม. - กม. : 40+510.000-47+450.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.940    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 01/ มิ.ย./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 699,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 699,000,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,747,500.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท กรีนไลท์ อินเตอเนชั่นแนล
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ ประธานกรรมการ
นายพรพรต สุริยนต์ กรรมการ
นายสมเทพ บุญกว้าง กรรมการ
นายอิทธิเชษฐ์ อุตะธีรวิชญ์ กรรมการ
นายกรีฑา เดชพิณ กรรมการ
นางปรียนุช เตชะนรราช กรรมการ
นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400