รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง
สัญญาที่: สท.1/21/64 ลงวันที่ 15/9/2564
ที่ตั้งโครงการ: กม.12+650.000 ด้านซ้ายทาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ระหว่าง กม. - กม. : 10+000.000 - 30+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 20.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 30/ ส.ค./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 947,079,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,367,698.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายณัฐพล แก้วอู๋
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - รทด. ประธาน
- ผส.ทล.1 กรรมการ
- ผอ.ขท.ลำปางที่ 2 กรรมการ
- นายศุภชัย มหากิจ (สบ.) กรรมการ
- นายฉัตรชัย จันทร (สว.) กรรมการ
- นายครรชิต กุศล (สท.1) กรรมการ
- นายณัฐพล แก้วอู๋ (ชค.สท.1 สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400