รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง
สัญญาที่: สท.1/24/2564
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 134 หมู่ 3 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
ระหว่าง กม. - กม. : กม.15+000.000-กม.25+720.000
ระยะทางยาวประมาณ: 10.720    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 02/ พ.ค./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 599,100,789.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,497,752.00   บาท
ผู้รับจ้าง: กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายอนวัช ห้องโสภา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 กรรมการตรวจรับพัสดุ
3. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กรรมการตรวจรับพัสดุ
4. นายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สบ. กรรมการตรวจรับพัสดุ
5. นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สร. กรรมการตรวจรับพัสดุ
6. นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1 กรรมการตรวจรับพัสดุ
7. นายอนวัช ห้องโสภา นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการตรวจรับพัสดุ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400