รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ
สัญญาที่: สท.1/25/2564
ที่ตั้งโครงการ: 352 หมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
ระหว่าง กม. - กม. : 0+196.945 - 23+426.945
ระยะทางยาวประมาณ: 23.230    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง:
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 02/ ก.พ./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 870    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 799,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,997,500.00   บาท
ผู้รับจ้าง: กิจการร่วมค้า วีเอช
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายสุพจน์ ชูช่วย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง (ประธานกรรมการฯ)
2.ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (กรรมการฯ)
3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล (กรรมการฯ)
4.นางรัตนาภรณ์ จันทสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการฯ)
5.นายประเสริฐ บุญธรักษา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (กรรมการฯ)
6.นายสุเมธ อินคำเชื้อ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและประเมินผล (กรรมการฯ)
7.นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (กรรมการฯ)
8.นายสุพจน์ ชูช่วย นายช่างโครงการฯ สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (กรรมการฯ) (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400