รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/33/2564
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : กม.753+500.000 - กม.762+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ ธ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 648,800,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,622,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายโชคชัย แสนทวี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานคณะกรรมการ)
- นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผอ.ทล.17 (คณะกรรมการ)
- นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผอ.ขท.พังงา (คณะกรรมการ)
- นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ (คณะกรรมการ)
- นางโสวรพันธ์ ดวงแข วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (คณะกรรมการ)
- นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (คณะกรรมการ)
- นายโชคชัย แสนทวี นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400