รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/23/2564
ที่ตั้งโครงการ: โครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ อ.คุระบุรี และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ระหว่าง กม. - กม. : กม.743+000.000 - กม. 753+500.000
ระยะทางยาวประมาณ: 10.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่อง จราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 03/ ม.ค./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 698,960,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,747,400.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายศิริศักดิ์ จินดาพล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานกรรมการ)
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผอ.ทล.17 (คณะกรรมการ),
นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผอ.ขท พังงา (คณะกรรมการ)
นายวิโรจน์ คงแก้ว วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ(สบ.) (คณะกรรมการ)
นายอภิสิทธ์ โคตรชนะ วิศวกรโยธาชำนาญการ(สฐ.)(คณะกรรมการ)
นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(สท.1)
(คณะกรรมการ)
นายศิริศักดิ์ จินดาพล นายช่างโครงการ (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400