รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: สาย ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
สัญญาที่: สท.๑/26/2564 ลว. 15 กันยายน 2564
ที่ตั้งโครงการ: ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
ระหว่าง กม. - กม. : กม.25+000.000 - กม.30+700.000 และ กม.32+075.000-กม.37+800.000
ระยะทางยาวประมาณ: 11.425     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ( ๔ ช่องจราจร )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ ธ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 323.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 807.00   บาท
ผู้รับจ้าง: กิจการร่วมค้า CC-SC
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายบุศรินทร์ ยามา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ผส.ทล.18 (สงขลา) ปรธานฯ
ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กรรมการฯ
นายทินกร แพทย์รักษ์ (สำนักสำรวจและออกแบบ) กรรมการฯ
นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ (สำนักบริหารบำรุงทาง) กรรมการฯ
นายพรชัย อดุลยธรรม (สำนักก่อสร้างทางที่ 1) กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400