รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/19/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 1+100.000 - 6+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.900    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 2 (2 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 08/ พ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 600    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 539,694,093.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,349,236.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
นายช่างโครงการ: นายธงชัย สงใย นายช่างโยธาอาวุโส
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ 2.นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 กรรมการ 3. - ผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรรมการ 4.นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ รก.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กรรมการ 5.นายสมชาย อินทร์เถื่อน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 6.นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ 7.นายธงชัย สงใย นายช่างโครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400