รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สายแพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น
สัญญาที่: สท.1/15/2564
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 299/5 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
ระหว่าง กม. - กม. : กม.23+000 - กม.33+500, กม.35+700 - กม.40+650, กม.43+000 - กม.53+447.067, กม.54+600 - กม.55+860, กม.57+425 - กม.59+500, กม.62+000 - กม.64+000 และ กม.65+000 - กม.65+000 - 77+267.933
ระยะทางยาวประมาณ: 43.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (7/12) 2 ช่องจราจร ไป - กลับ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 14/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ มิ.ย./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1020    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 947,147,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,367,868.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายมงคล ปิ่นสกุล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายสิทธิชัย บุญสะอาด (วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ)
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2)
นายประสพชัย ปรางค์ทอง (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่)
นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ (ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ)
นางอารีย์ จิรัชวาลวิสุทธิ์(นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษกองการพัสดุ)
นายครรชิต กุศล (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1)
นายมงคล ปิ่นสกุล (นายช่างโครงการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400