รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
สัญญาที่: สท.1/13/2564
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 2 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ระหว่าง กม. - กม. : 62+076.000 - 69+324.000
ระยะทางยาวประมาณ: 7.248    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 08/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ ก.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 690    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 240,000,789.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 600,002.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายปกรณ์ มอนไข่
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายนพพร พิสุทธิมาน ผส.ทล.15 (ประธานกรรมการ)
นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผอ.ขท.นครปฐม (กรรมการ)
นายวศิน รุจิเกียรติกำจร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการ)
นายกษิดิศ จิโรจน์กุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล (กรรมการ)
นางปรียานุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (กรรมการ)
นายปกรณ์ มอนไข่ นายช่างโครงการฯ (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400