รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
สัญญาที่: สท.1/11/2564
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 0+000.000 - 3+920.000 และ 4+207.000 - 9+242.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.955    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 04/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 27/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 450    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 12/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 465   วัน
การต่ออายุสัญญา: 15    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 117,990,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 117,990,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 294,975.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายกิตติ อึ้งธนภูมิ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายนพพร พิสุทธิมาน
(ผส.ทล.15)
2.นางปรียนุช เตชะนรราช
(วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)
3.นายชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์
(ปฏิบัติราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)
4.นายอัศนีย์ สุภานัย
(ผอ.ขท.ราชบุรี)
5.นายชูชีพ เพ็งพยม
(นายช่างโครงการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400