รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
สัญญาที่: สท.1/12/64 ลงวันที่ 7/9/2564
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 31+856.000 - 39+500.000
ระยะทางยาวประมาณ: 7.644    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 08/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 01/ มี.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 540    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 311,855,879.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 779,640.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายชัชวาล รุ่งเรือง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - ผส.ทล.12 ประธาน
- ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 กรรมการ
- นายอธิปไตย ธิบูรณ์บุญ กรรมการ
- นายธีรวุฒิ อนุญาโต (สฐ.) กรรมการ
- นายโอภาส อินทสาขา (สท.1) กรรมการ
- นายชัชวาล รุ่งเรือง (ชค.สท.1 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี))

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400