รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก
สัญญาที่: สท.1/9/2564
ที่ตั้งโครงการ: อาคารสำนักงานชั่วคราว เลขที่ 73/6 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ระหว่าง กม. - กม. : 95+980.000 - 106+840.000
ระยะทางยาวประมาณ: 10.860    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ส.ค./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 11/ ก.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 690    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 649,649,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,624,123.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายสันติภาพ วัชรโสตถิกุล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5
3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร
4. นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1)
5. นายชูเกียรติ โอทาริก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สบ.)
6. นายธนกร ประสงค์วัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ (สฐ.)
7. นายสันติภาพ วัชรโสตถิกุล (นายช่างโครงการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400