รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์
สัญญาที่: สท.1/7/2564
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 5 หมู่บ้านนาไผ่ล้อม ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ระหว่าง กม. - กม. : กม.68+250.000-กม.74+890.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.640    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานชั้นทางพิเศษ (4 ช่องจารจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ส.ค./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 12/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 600    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 214,457,436.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 536,144.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายสุกิจ อภิญญาลังกร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔
2.นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
3.นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ สำนักสำรวจและออกแบบ
4.นายเมธา กมลโชติ สำนักแผนงาน
5.นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม สำนักก่อสร้างทางที่1
6.นายสุกิจ อภิญญาลังกร นายช่างโครงการ สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่-บ.คลองโพธิ์

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400