รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/16/2564
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : กม.155+700.000 - กม.164+300.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 14/ ก.ย./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ พ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 600    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 506,300,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,265,750.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายกำพล ชูชาวนา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ประธานกรรมการ 2. นายนพพร พิสุทธิมาน รส.ทล.12 รักษาราชการแทนผส.ทล.12 กรรมการ 3. นายมาโนช ชาวสวน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี กรรมการ 4. นายภัณฑิรา ยินดีสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 5. นางสาววิลาสินี วิทยารัตนกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 6. นายจำรัส ดำรงค์พานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ 7. นายกำพล ชูชาวนา นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400