รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/4/2564
ที่ตั้งโครงการ: ม.4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ระหว่าง กม. - กม. : 147+000.000 - 155+700.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.700    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: 4 ช่องจราขรพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ส.ค./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 600    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 450,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,125,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายสมบัติ มุจรินทร์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผอ.ผส.ทล.12 ประธานกรรมการ
2.นายสมโภช โอทาตะ รักษาราชการแทน ผอ.ขท.อุทัยธานี กรรมการ
3.นายนิรันดร์ จันทร์ชม สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
4.นายวสุ วิทยเขตปภา สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ
5.นายจำรัส ดำรงพานิช สำนักงานก่อร้างที่ 1 กรรมการ
6.นายสมบัติ มุจรินทร์ นายช่างโครงการฯ( ผู้ควบคุมงาน ) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400