รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน
สัญญาที่: สท.1/3/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 14 หมู่ 12 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 8+500.000 - กม. 37+782.000
ระยะทางยาวประมาณ: 29.282    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 06/ ส.ค./2564
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 20/ ก.ค./2567
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,096,700,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,741,750.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 2.นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการตรวจรับพัสดุ 3.นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 กรรมการตรวจรับพัสดุ 4.นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา กรรมการตรวจรับพัสดุ 5.นายภูริฑัต เรืองพิริยะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 กรรมการตรวจรับพัสดุ 6.นายสราญ มีมูซอ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการตรวจรับพัสดุ 7.นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการตรวจรับพัสดุ 8.นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการตรวจรับพัสดุ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400