รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
สัญญาที่: สท.1/40/2563
ที่ตั้งโครงการ: (กม.38+500) หมู่ 1 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ระหว่าง กม. - กม. : กม.36+700.000 - กม.47+200.000
ระยะทางยาวประมาณ: 10.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานงานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 19/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ม.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 04/ ก.พ./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 869   วัน
การต่ออายุสัญญา: 29    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: เนื่องจากการให้ความร่วมมือหยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564, 2565 และเทศกาลสงกรานต์ปี 2564, 2565
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 898,324,300.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,245,811.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายจารุพงษ์ พรหมมา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ประธานกรรมการฯ
2. นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 กรรมการฯ
3. นายอนุชา ทิพย์อุทัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรรมการฯ
4. นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการฯ
5. นายนันทวุฒิ บุญอินทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักบริหารบำรุง กรรมการฯ
6. นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการฯ
7. นายจารุพงษ์ พรหมมา นายช่างโครงการฯ กรรมการฯ


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400