รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
สัญญาที่: สท.1/44/2563
ที่ตั้งโครงการ: 1/4 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ระหว่าง กม. - กม. : กม.142+000.000 - กม.172+900.000
ระยะทางยาวประมาณ: 30.900    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: 4 ช่องจราจร ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 25/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ ก.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 16/ ต.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1117   วัน
การต่ออายุสัญญา: 37    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ขยายอายุสัญญาเนื่องจากจากให้ความร่วมมือหยุดงานก่อสร้างในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.,เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,413,650,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,534,125.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายชุมภู สุขเอมโอฐ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 กรรมการ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร กรรมการ
นายชูเกียรติ โอทาริก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ
นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
นายช่างโครงการฯ สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400