รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สาย ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/42/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 4+450.000 - 11+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.550    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 25/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 12/ ม.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 749,690,330.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,874,226.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายบัญชา เอื้อจริยกุล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธืบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการ
นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 11 กรรมการ
นายโกเมศ มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 กรรมการ
นายวิโรจน์ คงแก้ว วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นายชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์ วิศวกรโยโธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นางปรียนุช เดตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
นายบัญชา เอื้อจริยกุล นายช่างโครงการ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400