รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
สัญญาที่: สท.1/25/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: 403/2 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร.091-8183670
ระหว่าง กม. - กม. : กม.814+000.000 – กม.881+325.000
ระยะทางยาวประมาณ: 27.887     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 02/ ส.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 690    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 699,548,300.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 699,548,300.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,748,871.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ประธานตรวจรับพัสดุ
นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
นายภูริฑัต เรืองพิริยะ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 ตำแหน่งที่ 2
นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา
นายศุภชัย มหากิจ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ
นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์ นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400