รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
สัญญาที่: สท.1/37/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: กม.109+280.000 ด้านซ้ายทาง (ข้างรพสต.คลองกระจง) หมู่ที่ 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ระหว่าง กม. - กม. : 105+400.000 - 130+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 24.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ มิ.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 982,972,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,457,430.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายมานะ คงสี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติราขการแทนวิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
กรรมการตรวจรับพัสดุ
นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ 4
นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร รก.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
นายศุภชัย มหากิจ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ
นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายเมธา กมลโชติ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงาน
นายมานะ คงสี นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400