รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางแค
สัญญาที่: สท.1/48/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 88/236 สำเพ็ง 2 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 15+217.000 - กม.21+803.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.586    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 01/ ต.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 20/ ต.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 750    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 513,980,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,284,950.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายไพรัช นุชเอี่ยม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ประธานกรรมการ
2. นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) กรรมการ
3. นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี กรรมการ
4. นายวีรชัย ลิ้มมณฑล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
5. นายประเสริฐ บุญธรักษา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรรมการ
6. นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
7. นายไพรัช นุชเอี่ยม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400